Sylvia Day
Amazon icon Book Bub icon Booksprout icon Email icon Facebook icon Goodreads icon Globe icon Instagram icon My Sylvia Day icon Periscope icon Pinterest icon RSS icon SMS icon Snapchat icon Tumblr icon Twitter icon Vine icon TikTok icon Youtube icon

RT Reviewers Choice Award Winner

Don’t Tempt Me is the 2008 Romantic Times Reviewers’ Choice Award winner for Best Sensual Historical!