Sylvia Day
Amazon icon Book Bub icon Booksprout icon Email icon Facebook icon Goodreads icon Globe icon Instagram icon My Sylvia Day icon Periscope icon Pinterest icon RSS icon SMS icon Snapchat icon Tumblr icon Twitter icon Vine icon TikTok icon Youtube icon

Outlaw Dave

Sylvia will be chatting with Outlaw Dave about Bared to You and erotic fiction on 950 Radio in Houston, Texas at 9:15 PM on April 17th.