Sylvia Day
Amazon icon Book Bub icon Booksprout icon Email icon Facebook icon Goodreads icon Globe icon Instagram icon My Sylvia Day icon Periscope icon Pinterest icon RSS icon SMS icon Snapchat icon Tumblr icon Twitter icon Vine icon TikTok icon Youtube icon

#1 in Italy and Slovenia

Reflected in You is #1! Riflessi di te, the Italian translation and Prevzeta, the Slovene translation are at the top of their countries’ bestseller lists.