Sylvia Day
Amazon icon Book Bub icon Booksprout icon Email icon Facebook icon Goodreads icon Globe icon Instagram icon My Sylvia Day icon Periscope icon Pinterest icon RSS icon SMS icon Snapchat icon Tumblr icon Twitter icon Vine icon TikTok icon Youtube icon

Lori Foster Brava Novella Contest Winner

“Stolen Pleasures” has been chosen as the Reader’s Choice Winner of the Lori Foster/Kensington Brava Novella Contest!