Sylvia Day
Amazon icon Book Bub icon Booksprout icon Email icon Facebook icon Goodreads icon Globe icon Instagram icon My Sylvia Day icon Periscope icon Pinterest icon RSS icon SMS icon Snapchat icon Tumblr icon Twitter icon Vine icon TikTok icon Youtube icon

CAPA Award Nominee

Sylvia has been named one of The Romance Studio’s 2006 CAPA Award nominees for Favorite Erotic Author.