Sylvia Day
Amazon icon Book Bub icon Booksprout icon Email icon Facebook icon Goodreads icon Globe icon Instagram icon My Sylvia Day icon Periscope icon Pinterest icon RSS icon SMS icon Snapchat icon Tumblr icon Twitter icon Vine icon TikTok icon Youtube icon

Single Titles Reviewers’ Choice Award Nominee

Bad Boys Ahoy! has been nominated for the Single Titles Reviewer’s Choice award for Best Single Title Historical.