Sylvia Day
Amazon icon Book Bub icon Booksprout icon Email icon Facebook icon Goodreads icon Globe icon Instagram icon My Sylvia Day icon Periscope icon Pinterest icon RSS icon SMS icon Snapchat icon Tumblr icon Twitter icon Vine icon TikTok icon Youtube icon

EPPIE Winner!

Wish List has been named the 2007 EPPIE Winner for Best Erotic Romance Contemporary/Suspense/Mystery.