Sylvia Day
Amazon icon Book Bub icon Booksprout icon Email icon Facebook icon Goodreads icon Globe icon Instagram icon My Sylvia Day icon Periscope icon Pinterest icon RSS icon SMS icon Snapchat icon Tumblr icon Twitter icon Vine icon TikTok icon Youtube icon

Readers Crown Award – Double Winner!

Both In The Flesh and Eve of Darkness have won their categories in the 2010 Readers’ Crown Award!