Sylvia Day
Amazon icon Book Bub icon Booksprout icon Email icon Facebook icon Goodreads icon Globe icon Instagram icon My Sylvia Day icon Periscope icon Pinterest icon RSS icon SMS icon Snapchat icon Tumblr icon Twitter icon Vine icon TikTok icon Youtube icon

Amazon Big Deal

Grab Passion for the Game for Kindle for only $1.99 as part of Amazon’s “Big Deal” promotion. Hurry, the promotion ends December 3rd!