Sylvia Day
Amazon icon Book Bub icon Booksprout icon Email icon Facebook icon Goodreads icon Globe icon Instagram icon My Sylvia Day icon Periscope icon Pinterest icon RSS icon SMS icon Snapchat icon Tumblr icon Twitter icon Vine icon TikTok icon Youtube icon
































Tagalog

Reflected in You - Tagalog
Reflected in You

The Philippines

Entwined with You - Tagalog
Entwined with You

The Philippines

Bared to You - Tagalog
Bared to You

The Philippines





Coming Next Internationally

March 30, 2023

The United Kingdom
So Close - UK edition - Sylvia Day
So Close

English edition

March 30, 2023

Australia
So Close - UK edition - Sylvia Day
So Close

English edition

March 30, 2023

Canada
So Close - UK edition - Sylvia Day
So Close

English edition

April 12, 2023

Germany
So Close - Germany

April 19, 2023

France

April 19, 2023

Hungary
So Close - Hungary
Túl Közel

(So Close)

May 30, 2023

The United Kingdom
Fourteen Days by Margaret Atwood

May 30, 2023

Australia
Fourteen Days by Margaret Atwood

October 24, 2023

Hungary
Too Far - Hungary
Mégis Távol

(Too Far)

October 26, 2023

The United Kingdom
Too Far - UK edition - Sylvia Day
Too Far

English edition

October 26, 2023

Canada
Too Far - UK edition - Sylvia Day
Too Far

English edition

October 26, 2023

Germany
Too Far - Germany
Too Far

(Too Far)

See All Listed Upcoming International Editions →

Browse Sylvia's International Editions:

View Titles Sorted by Country · See what's Coming Next · Titles Sorted by Language